اولین فضانورد زن

سرهنگ دوم والنتینا ترشکووا ( متولد 6 مارس 1937 در شوروی ) 48 بار گردش به دور زمین با سفینه وستوک 6 در 16 ژوئن 1963.