طب سوزنی ( حدود 2700 سال قبل از میلاد )

کشف طب سوزنی به شن نونگ امپراتور چین نسبت داده می شود. او همچنین فهرستی از گیاهان طبی و نحوه معالجه با آنها را نیز تهیه کرد.