اولین سفر به دو قطب

دکتر پداک کری اهل امریکا، در 3 مه 1954 با یک هواپیمای سبک مدل داکوتا به دو قطب شمال سفر کرد. در 12 فوریه 1961 نیز سفری به قطب جنوب داشت.