تابلوی وارونه

موزه هنرهای زیبای نیویورک در سال 1961 تابلویی از هانری ماتیس به نام " لوباتو " یعنی " قایق " را به معرض نمایش گذارد. پس از 47 روز که از نمایش این تابلو گذشت تازه یکی از تماشاگران متوجه شد که تابلو وارونه نصب شده است.