اطو زدن

رکورد استقامت در اطو کردن 128 ساعت و متعلق به نایجل تاونینگ انگلیسی است که در فاصله 3 تا 18 اکتبر 1988 بدان دست یافت.