سنگین ترین جسم به فضا پرتاب شده

در 29 ژوئن 1995، شاتل اتلانتیس امریکا در کنار ایستگاه فضائی میر روسیه پهلو گرفت و به آن ملحق شد. وزن مجموع این دو سفینه 223 تن بود.