کوچکترین اقیانوس

اقیانوس منجمد شمالی با 700ر223ر13 کیلومتر مربع مساحت ، کوچکترین اقیانوس است . میانگین عمق آن 038ر1 متر می باشد .