فربه ترین اسب

فربه ترین اسب روی زمین اسبی از نوع مجار بود که 1358.500 کیلوگرم وزن داشت