کوچکترین ستاره دریایی

کوچکترین ستاره دریایی با نام علمی Patiriella Parvivipara در سال 1975 توسط ولفگانگ زیدلر در ساحل غربی شبه جزیره آیر ( در جنوب استرالیا ) کشف شد. قطر این ستاره دریایی از 9 میلیمتر کمتر است.