ماتیو دیکینگ

جزو گروه نخستین در آمار ثبت شده شکم پرستان است. در سال 1743 هنگامی که 12 سال بیشتر نداشت در ظرف 6 روز حدود 200 کیلو موادغذایی گوناگون نوش جان کرد.