سرطان زاترین ماده شیمیائی

ترکیب شیمیایی نیتروبنزاترون-3 (Nitrobenzathrone-3 ) که دردود خروجی اگزوز موتورهای دیزلی یافت می شود، سرطان زاترین ماده شیمیایی است که تاکنون مورد آزمایش قرار گرفته است. این نتیجه پس از یک سلسله آزمایش هاییکه روی مواد شیمیایی سرطان زا در اکتبر1997 در مرکز پژوهشهای دانشگاه کیوتو ( در شهر توکیو در ژاپن ) صورت گرفت، اعلام گردید.