فندک

آقای فرانس وندرهییدن هلندی، با جمع آوری و در اختیار داشتن 58،259 فندک گوناگون تا تاریخ ژوئن 1996، بزرگترین گنجینه دار فندک در جهان محسوب می گردد.