چگونه باید نویسنده شد

ویکتور هوگو ( 1855 ـ 1802 ) نویسنده شهیر فرانسوی و خالق آثاری چون " گوژپشت نتردام" و "بینوایان" گه گاه دچار این احساس می شد که در کار نویسندگی دچار اشکالات و نارسایی هایی است و تمایل پیدا می کرد که دست از این کار بکشد و سراغ حرفه دیگری برود. هوگو، برای غلبه بر این احساس ناخوشایندش، تدبیری به کار زد. از پیشخدمتش می خواست که تمام لباسهایش را از اتاق بیرون ببرد و او را در اتاقش لخت مادرزاد و فقط با قلم و کاغذ تنها بگذارد. در چنین حالتی بود که ویکتور هوگو چندین ساعت متوالی ناگزیر می شد که بنشیند و بنویسد.