هنری بوتن ( متولد امریکا 1885 )

بوتن را به لوله یک توپ می بستند و وقتی که آن را شلیک می کردند، وی متلاشی می شد. سپس صحیح و سالم از جناحین جبهه پدیدار می شد.