جیمز داگلاس، ارل مورتون

( ماجراجوی بریتانیایی، 1629 ـ 1557 ) وی در سن 72 سالگی جلو یک کارگاه آهنگری از اسب به زمین افتاد و میخی که وارونه بر زمین افتاده بود، در سرش فرو رفت.