ثروتمندترین و فقیر ترین کشورها

طبق گزارش بانک جهانی در سال 1998، لوکزامبورگ با درآمد سرانه 45،100 دلار و اتیپوپی با درآمد سرانه 100 دلار، به ترتیب غنی ترین و فقیرترین کشورها بودند.