بزرگترین گیاه گوشتخوار

گیاهی با نام علمی نپنتیس (Nepenthes ) که ساقه های نرم آن تا 10 مترارتفاع دارند، بزرگترین گیاه گوشتخوارمحسوب می گردد. این گیاه قادراست جانورانی به بزرگی قورباغه راشکارکرده و درخودجذب کند. دراغلب گیاهان گوشتخوار، تارهای حساسی وجود داردکه ظرف مدت زمان بسیارکوتاهی مثلا نیم ثانیه ازخود عکس العمل نشان می دهند و درنتیجه گیاه خودراجمع کرده و شکار را دردرون خود به دام می اندازد. آنگاه گیاه شروع به ترشحاتی روی طعمه می کند تا آنرا قابل جذب کند.