بزرگترین کشتی ماهیگری

کشتی روسی سوویتسکایااوکراینا( Ukraina sovietskaya) به وزن 32،034 تن و ظرفیت 46،738 تن با 217 متر طول و 25/8 متر عرض، بزرگترین کشتی ماهیگیری و صید نهنگ جهان به شمار می آید.