تخم پرندگان

شتر مرغ بزرگترین تخم های جهان را بوجود می آورد . بنحویکه هر تخم شتر مرغ 18 سانتی متر طول و 15 سانت متر قطر دارد . برای پختن تخم شتر مرغ 40 دقیقه وقت باید صرف کرد