آگاتوکلس

( خودکامه سراکیوز، 289 ـ 361 ق.م ) در اثر قورت دادن خلال دندان خفه شد.