درازترین زیپ

در 5 سپتامبر 1989 درازترین زیپ جهان در هلند به نمایش گذارده شد. این زیپ که توسط کارخانه هلندی یوشیدا ( Yoshida) ساخته شد، 2،851 متر طول و 2،565،900 دندانه دارد.