بیشترین مدت در زندان

پال گیدل (1987 – 1894 ) پیشخدمت هتل در شهر نیویورک ، در 5 سپتامبر 1911 به اتهام قتل به زندان افتاد . در 7 مه 1980 در سن 85 سالگی از زندان آزاد شد که بدین ترتیب 68 سال و 245 روز از عمر خود در زندان گذراند .