زندگی در فضای باز

ماسترام باپو معروف به پدر قانع 22 سال (1960 تا 1982 ) در حاشیه جاده روستای چیترا در هند در فضای باز طبیعت زندگی کرد.