هندوستان ( 1670 ـ 1669 )

قدیمی ترین قحطی ثبت شده در تاریخ هند، 3 میلیون تلفات داشت.