بایبون ( المپیا، قرن ششم قبل از میلاد )

صخره ای به وزن 150 کیلوگرم را بر سر خود می انداخت. این پهلوان بازی موقعی بر ملا شد که باستان شناسان این صخره را یافتند و ملاحظه کردند که شرح این کار روی سنگ مزبور حک شده است.