لویی سیر ( مونترال،کانادا،سال 1891 )

4 اسب ( هریک به وزن تقریبی 450 کیلوگرم ) که هر جفت آنها به یک دست او بسته شده بودند او را در دو جهت مخالف می کشیدند. از شاه کارهای دیگرش یکی بلندکردن 18 مرد ( به وزن تقریبی 2000 کیلو )، هل دادن یک کامیون در سربالائی و بلند کردن 250 کیلو وزنه با یک انگشت بود.