پر پرندگان

طولانی ترین پر پرندگان روی زمین محتملا از آن مرغ های ژاپنی است که به 7.30 متر می رسد.