درازترین نان

در 6 ژانویه 1996 در شهر آکاپولکو در مکزیک، قرص نانی به طول 9،200 متر ( معادل 30،184 فوت ) پخته شد.