هویج

در 1996، برنارد لاوری اهل انگلستان موفق به پرورش هویجی به وزن 7/13 کیلوگرم شد.