بیشترین تعداد گوسفند

استرالیا با داشتن 177/8 میلیون رأس گوسفند در سال 1990، مقام اول را در این زمینه دارا می باشد.