بیشترین تعداد تزریق

خانم اولین روث ویندر ( متولد 1922 ) اهل زلاندنو که به مرض قند مبتلا می باشد، در ظرف 54 سال اخیر ( تا ماه مه 1985 ) جمعاً 57،108 بار انسولین به خود تزریق کرده است.