وینستون چرچیل

او دو تخت در اختیار داشت و هنگامی که روی یکی از آنها خوابش نمی برد بلند می شد و روی تخت دیگر دراز می کشید.