حجیم ترین سد

از نقطه نظر حجم، سد 38 متری پاتی روی رودخانه پاوانا در آرژانتین با حجمی معادل 300،000،000 متر مکعب، مقام اول را در جهان دارا می باشد. سد سینکرود تیلیگز در کانادا، هنگام تکمیل حجمی معادل 690،000،000 متر مکعب خواهد داشت و بدین ترتیب مقام اول را دارا خواهد شد.