پر وزن ترین نوزاد

پر وزن ترین نوزاد جهان روز سوم ژوئن 1961 از مادری در جنوب ترکیه زاییده شد و او 10.880 کیلوگرم وزن داشت.