نوزاد

کوچکترین مولود جهان که تنها 283 گرم وزن داشت در سال 1938 در انگلستان بوجود آمد.