تخم سیاه

در 5 مه 1786 پس از 6 ماه خشک و بی باران، یک باد شدید، مقدار زیادی تخم سیاه روی شهر پرتوپرنس در هاییتی انداخت. بعضی از تخم ها روز بعد شکستند و از داخل آن ها موجوداتی شبیه به بچه قورباغه بیرون آمد.