همه یکسان

آقا و خانم کامیتز، اهل ایالت ویرجینا در امریکا از لحاظ روز و ماه تولد بین فرزندان خود هیچ گونه تبعیضی قائل نشدند و همه را یکسان به دنیا آوردند. کاترین در 20 فوریه 1952، کارول در 20 فوریه 1953، چارلز در 20 فوریه 1956، کلودیا در 20 فوریه 1961 و سیسیلیا در 20 فوریه 1966 پا به عرصه وجود گذاردند.