کوچکترین ماهی ها

کوچکترین ماهی جهان در فیلیپین است که 9 میلیمتر طول و 6 میلی گرم وزن دارد.