جووانی باتیستا بلزونی ( ایتالیا، حدود سال 1800 )

در حالیکه یک تیر آهن سنگین را با 11 نفر ( 800 کیلو گرم ) روی آن بر شانه هایش می گذاشت در صحنه تئاتر راه می رفت.