لوییز ال

لوییز در 1869 در فرانسه متولد گردید و بعدها لقب " خانم چهارپا " را گرفت. او در واقع دارای دو لگن خاصره بود که از هر کدام یک جفت پا درآمده بود. علی رغم این نقص، او توانست ازدواج کند و 2 فرزند کاملاً تندرست تحویل جامعه دهد.