توبی ( اهل کشور کامرون متولد 1946 )

وزن او در حال حاضر 857 پوند و بالاترین میزان برای یک انسان زنده در جهان امروز است.