بیشترین تعداد گاو

در سال 1993، 7/192 رأس گاو در هند وجود داشت که این رقم بیش از یک ششم کل تعداد گاوهای جهان است که به 1/05 میلیارد رأس بالغ می شود.