بزرگترین رود

بزرگترین رود جهان ، رود نیل است که طول آن 657 کیلومتر است.