کوچکترین دماسنج

دکتر فریدریش ساکس از دانشگاه نیویورک، برای اندازه گیری دمای تک سلولهای زنده، یک دماسنج بی نهایت کوچک ابداع کرده که قطر نوک آن یک میکرون ( حدود یک پنجاهم قطر موی سر انسان ) است.