سنگین ترین مداد

دانشجویان کالج فنی هادرزفیلد ( در انگلستان )، در سال 1995 مدادی ساختند که 24 کیلوگرم ( معادل 53 پوند ) وزن داشت.