طولانی ترین سوراخ

طولانی ترین سوراخ در زمین گلف، هفتمین سوراخ ( پار ـ 7 ) در زمین گلف سانو در ژاپن است که 831 متر می باشد.