دوقلویی با تاءخیر زمانی

دوقلویی به نام های دوگی و دبی از ایالت اوهایو در امریکا در 1955 با فاصله زمانی 48 روز به دنیا آمدند.