بزرگترین مجموعه تنگدره ها

بزرگترین مجموعه تنگدره ها را می توان درکره مریخ یافت. این مجموعه حداقل 4,500 کیلومترطول و 600 کیلومترعرض دارد و حداکثر عمق آن 7 کیلومترمی باشد.