فرانکلین دلنو روزولت (1945 ـ 1882 )

وی که در 39 سالگی، در اثر بیماری فلج زمین گیر شد، به فرمانداری ایالت نیویورک رسید و چهار بار به ریاست جمهوری ایالت متحد امریکا انتخاب شد.