چند قلو ها

تا کنون دوبار از نوزادان هفت قلو سخن به میان آمده است که هیچگونه گواهی هم آنان را تایید نکرده است . آورده اند که در روز 9 ژانویه سال 1660 در آلمان ، خانم آناروگومر در یک شکم 5 دختر و دو پسر به جهان آورده است ولی می دانیم که تنها دلیل وجود این گمان همانا مجسمه ای است که در سال 1818 از او بنیاد شده است . با این همه علم ثابت کرده است که در یک شکم بیش از شش طفل نمی تواند بارور شود و تاریخ علم تنها 5 مورد – شش قلو – در این زمینه میتواند ارائه دهد که تازه هیچ یک از آنها زنده نمانده اند. پنج قلو ها بیش از شش قلو ها که وجودشان بسیار نادر است ، عمر می کنند ، معهذا علم ثابت کرده است که زندگی آنها طولانی نیست.